<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDim angen Gwyddeleg i ymuno â'r Garda

27.9.05

Bach iawn yw fy ngwybodaeth am yr iaith Wyddeleg, ond deallaf nad yw mewn cyflwr da iawn o gwbwl er fod nifer o ddefddfau i'w warchod yn y Weriniaeth. O ddarllen sawl blog, gan gynnwys Slugger O'Toole, dwi'n cael yr argraff bod mwy o 'language haters' yn Iwerddon na sydd yna yng Nghymru. Yn aml mae sefyllfa'r iaith Wyddeleg yn cael ei ddefnyddio fel esgus dros beidio creu deddfau a fyddai'n rhoi hawliau i siaradwyr Cymraeg yng Nghymru i ddefnyddio eu Cymraeg.

Mae Eurolang yn dweud bod newidiadau am fod, ble na fydd hi'n ofynol bellach i ymgesiwyr sydd eisiau ymuno â'r an Garda Síochána (heddlu) orfod gallu siarad Gywyddeleg. Eu rheswm yw er mwyn dennu mwy o heddweision o'r gymuned ethnig.
Mae hyn yn gwbwl warthus gan ei fod yn awgrymmu nad yw pobl o dras ethnig yn gallu dysgu'r iaith. Yma yng Nghymru hefyd mae'r language haters yn defnyddio presenoldeb poblogaeth ethnig fel esgus yn erbyn dwyieithrwydd, er mewn sawl achos mai'r pobl hyn yn aml-ieithog. Does ryfedd felly mae'r pobl sydd wedi lleisio anfodlonrwydd gyda'r syniad hyn yw iMeasc, sef grŵp o siaradwyr Gwyddelig sydd unai'n fewnfudwyr i'r wlad neu sydd o dras ethnig. Diddorol yw bodolaeth grŵp fel hyn hefyd.

Mwy ar flogiau
Back Seat Drivers
a Raiméis
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:14 pm

4 sylw:

Difyr iawn - diolch am hynny.
sylw gan Anonymous Aran, 5:42 pm  

A welsh blog, excellent, good to see more of the language online!
Good luck with the blog, pob lwc :)

Thanks for the link btw!
sylw gan Anonymous maca, 5:58 am  

Diolch maca.

I've also blogged about this on my English blog now as well.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 3:04 pm  

diddorol! diolch am roi gwybod!
sylw gan Blogger Pigogwr, 7:34 pm  

Gadawa sylw