<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPêl-droed, gem y bobl

18.7.05

Blogio diog am bêl-droed.

O'r BBC. Cefnogwyr yn cymeryd rheolaeth o Stockport County. Gobaith i Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam?

Erthygl o'r Observer am FA: Fit For Purpose? sef adrodddiad i farn cefnogwyr cyffredin am Gymdeithas Pêl-Droed Lloegr (CPdLl). Dau brif peth oedd cefnogwyr yn anhapus amdan oedd y modd y deliodd CPdLl gyda take-over Malcolm Glazier o Mancherster United a'r busnes gyda sefydlu MK Dons.

Hefyd o'r Observer, stori am F.C United, sef clwb sydd wedi ei greu gan gefnogwyr anhapus Manchester United.
Welcome to the world of FC United of Manchester, the breakaway club whose founder members and backers are disaffected Old Trafford fans who will not support the new owners of Manchester United plc.

Yesterday they played their first game, a friendly at Leigh RMI that drew a crowd of 2,552 .....

Mae'n anodd credu dwi'n gwbod, ond mae gan Man U rhai cefnogwyr go iawn, a fel cefnogwr clwb sydd eisioes wedi ei ddifa bron gan ddyn 'busnes', dwi hyd yn oed yn cydymdeimlo â nhw. Mae rhai o sylwadau'r cefnogwr Man U sy'n amau doethineb y rhai sy'n sefydlu'r clwb newydd yma yn rhai digon dilys, a beth sy'n fy mhoeni i ydi beth sy'n mynd i ddigwydd i F. C. United petai Malcolm Glazier a'i deulu'n gadael a phethau'n mynd yn ôl i beth bynnag yw normalrwydd yn Old Trafford?

Tagiau Technorati: , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:05 pm

0 sylw:

Gadawa sylw