<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMaesydd Ucheldiroedd yr Alban

11.7.05


Fel y gwyddoch mae CPD Wrecsam mewn trafferthion dybryd ar hyn o bryd, ac efallai mai dyma pam mae negesfwrdd gwefan Red Passion mor brysur. Mae llawer o beth sy'n cael ei ysgrifennu arno'n lol llwyr (fel maes-e) ond mae na rhai gyda cyfraniadau difyr a gwerthfawr dros ben, yn enwedig pan trafodir sefyllfaoedd cymleth cyfriethiol neu syniadau am sut i arwain y clwb allan o'i dwll.

Dwi wedi bod yn meddwl mai da o beth byddai petai mwy o gefnogwyr yn cadw blog am y sefyllfa. Mae mwy o siawns i genfogwyr timau eraill a phobl gyda dim diddordeb mewn pêl-droed ymweld â blog sydd wedi'w sgwennu am bwnc llosg ac mewn modd beidddgar na gwefan y clwb neu un Ymddiriedolaeth Cefnogwyr y Clwb.

Ar lofnod ambell gyfranwr ar y negesfwrdd mae cyfeiriad i'w blogiau a dyma sut ddois ar draws un gymharol diweddal Tartan Red. Mae wedi byw yng Ngolgedd yr Alban ers dros deng mlynedd, sy'n gwneud mynd i wylio ei annwyl Wrecsam yn anodd dros ben. I wneud pethau'n waeth mae dioddef o afeichyd o'r enw Ataxia sy'n golygu ei fod yn gaeth i gadair olwyn.

Tydi o ddim yn gadael i hyn ei rwystro rhag mwynhau ei bêl-droed, ac mae ar fin dechrau codi arian at elusen Ataxia UK drwy ymweld a phob maes pêl-droed ym Mhrydain. Yn ddelfrydol hoffai bunt am bob maes mae'n ymweld, ond gallwch gyfrannu unrhywfaint. Mae'r daith yn dechrau ar y 23ain o Orffennaf.

Tagiau Technorati: , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:54 pm

0 sylw:

Gadawa sylw