<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSawl iaith yn eich casgliad cerddoriaeth?

30.6.05

Mae un fi'n ddigon di-nod, felly dwi heb bostio arno, mond yn cynnwys:
Cymraeg
Susneg
Ffrangeg


Efallai bydd gan rhai ohonoch ddiddordeb.

Ambell un ar y rhestr wedi dweud Cymraeg (SFA a Catatonia yn bennaf).

Oddi ar Kottke.org , drwy Infundibulum (sydd hefyd gyda Datblygu yn ei gasgliad)
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:38 am

2 sylw:

Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg, Ffrangeg, Cajun, Arabic, rhai iaith Affrica.
sylw gan Blogger Chris Cope, 3:11 pm  

Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, iaith Fela Kuti be bynnag di honno.
sylw gan Blogger Rhodri, 12:57 pm  

Gadawa sylw