<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTrafod blogiau Cymraeg yn siambr y Cynulliad

7.7.05

Mewn trafodaeth am ddogfen (tila) Iaith Pawb yn y saimbr ddoe siaradodd Leighton Andrews (AC y Rhondda) (yn Cymraeg) am ei brofiadau personol fel dysgwr ac hefyd am pa mor ddefnyddiol y mae blogiau Cymraeg i ymarfer darllen ac ysgrifennu Cymraeg.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:37 am

2 sylw:

Dw'i wedi siarad yn y Gymraeg yn y siambr yn barod, i ddweud y gwir. Gofynnais i cwestiwnau yn y Gymraeg. Gwnes i fy araith cyntaf yn y Gymraeg llynedd ym mis Medi, a dw'i wedi gwneud areithiau eraill yn y Gymraeg wedi hynny.
Ymddiheuriadau, wnes i ddim darllen dy bost yn iawn. Dwi wedi newid fy mhost innau nawr hefyd.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 3:36 pm  

Gadawa sylw