<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMap o 100 cenedl Ewrop

29.6.05

Dwi wedi derbyn e-bost gan Eurominority yn hysbysebu diweddariad o'u Map o Ewrop sy'n dangos pob cenedl yn hytrach na gwladwriaethau. Dim ond €10, bargen.

Gol.
Rhoddais i y ddolen www.eurominority.org uchod ond wedi clicio arno cefais fy nghyfeirio yn awtomatig at
www.eurominority.org/version/cym/ sef y fersiwn Cymraeg - Gwych. Dwi'n cymeryd mai oherwydd mod i'n defnyddio Firefox Cymraeg yw hyn a bod y gosodiad iaith 'cy' wedi ei osod arno'n awtomatig. All rhywun gadarnhau hyn?
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:15 pm

2 sylw:

Yn anffodus mae e'n defnyddio Javascript i ddarganfod 'iaith wyneb' y porwr (wedi ei osod i 'cy' yn y Firefox Cymraeg neu Windows XP Cymraeg).

Mae'n gweithio'n weddol ond dyw e ddim yn edrych ar y gosodiad dewis iaith mae'r defnyddiwr yn gallu newid, os er enghraifft, ydych chi'n styc ar Windows saesneg ac yn rhoi [cy] ar ben eich rhestr.
sylw gan Blogger Dafydd Tomos, 11:08 pm  

Reit, dwi'n meddwl mod in dallt, petawn i ddim gyda'r opsiwn i newid fy mhorwr (Firefox, mozilla ayyb) neu fy sustem windows i'r Gymraeg (neu fy mod heb foddran gwneud) ond fy mod wedi newid fy gosodiad dewis iaith i 'cy', bydda'in dal i ymdangos yn Saesneg. Os felly, y script mae Eurominority sydd ar fai? Mae'n amlwg bod nhw wedi ceisio ei osod fel bod y darllenwr yn gweld y dudalen yn ei dewis iaith ond ddim cweit wedi llwyddo. Ydi o werth i rhywun (sy'n dallt y dalltins) sôn wrthynt?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 11:13 am  

Gadawa sylw