<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY Gemau go iawn

12.7.05

Does dim llawer o ddiddordeb gyda fi yn y gemau Olympaidd gan fy mod yn ffasgydd Cymraeg mewnplyg, felly yr unig gemau dwi'n eu dilyn (wel gwrando ar eitemau Radio Cymru amdanynt) yw Gemau'r Ynysoedd. Mae'r gemau ymlaen rwan ar ynysoedd y Shetland ond nid yw'r canlyniadau yn mynd o blaid Ynys Môn eleni. Mae Ynys Môn hefyd yn obeithiol y caiff gemau 2009 eu cynnal ar ynys fwyaf CYMRU.
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:52 am

0 sylw:

Gadawa sylw