<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMae'n gwylio ti a fi.

3.7.05

Newydd ddarganfod Nat Watch , blog sy'n creu ymwybyddiaeth o ddrygioni gwladgarwyr. Disgrifad y blog yw:
Exposing the failure, mendacity and xenophobia of nationalists in Scotland and Wales.

Dwi'n meddwl mai yng Nghymru mae'r awdur wedi ei leoli gan mai'r Blaid sy'n ei chael hi fwyaf. Mae rhai o'r negeseuon yn weddol ddoniol a diniwed neu hyd yn oed gyda gronyn o wirionedd ynddynt, ond mae'n croesi'r ffin ychydig.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:24 pm

0 sylw:

Gadawa sylw