<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGobaith i'r Galisiaid

30.6.05

o Eurolang
Yn yr etholiad diweddar mae Plaid Sosialaidd Sbaen a phlaid cenedlaetholgar Bloque Nacionalista Galego (BNG) wedi cael cyfanswm uwch o seddi na'r Blaid Asgell Dde yn Galisia sydd wedi bod yn rheoli ers 16 mlynedd. Os bydd clymblaid, gobeithi'r y gellir gwrthdroi y dirywiad yn nefnydd yr iaith. Dyma rhai o awgrymaidau gan y blaid genedlaetholgar BNG:
To promote Galician, BNG are demanding that corporations and institutions receiving grants from A Xunta (the Galician government) commit themselves to using Galician. Other measures proposed by BNG are for a 40% minimum quota of Galician on the TV and radio and an increase in cultural contacts with Portuguese-speaking countries. Portuguese and Galician were the same language in the Middle Ages and remain closely related.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:13 am

0 sylw:

Gadawa sylw