<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTîm Pêl-Droed Prydeinig

10.6.05

O wefan y BBC
Wales mindful of GB football team

Wales have given a guarded response to British Olympic officials' plans to field a combined British football team if the 2012 Games are held in London.

The FA of Wales says its position is closer to that of Scotland, who fear a British team could lose the "national identity" of the home nations.

FAW secretary general David Collins said: "We would obviously wish to protect the four British positions.

"We will cross that bridge if London or Paris' Olympic bid is successful."

The Welsh, like the Scots, are worried that a British team would threaten the position of the individual home nations within world football.

Does dim diddordeb gyda fi yn yr Olympics gan nad yw Cymru'n cael cystadlu fel cenedl, a hefyd does dim llawer o ddiddordeb gyda fi yn y campau beth bynnag. Pêl-droed yw fy hoff chwaraeon o bell ffordd ac mae'r syniad o dim Prydeinig yn fy mhoeni er mai dim ond ar gyfer un cystadleuaeth y bydd o.

Dwi newydd feddwl, pam fod Gogledd Iwerddon yn rhan o dim Prydain Fawr? Mae Gogledd Iwerddon yn dechnegol yn rhan o'r Deyrnas Gyfunol. Yn amlwg ni chaiff Cymru gystadlu nes mae'n rhydd, onid felly dylsai tîm sy'n cynnwys Cymru, Yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon ddim cael ei alw'n 'Tîm IwCê' yn hytrach na 'Tîm JîBî? Sôn am ddryswch!
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:08 am

0 sylw:

Gadawa sylw