<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogaiu Cymraeg yn cael eu crybwyll

1.6.05

Mae yna erthygl am Flogio yng Nghymru yn rhifyn diwethaf o Agenda, sef cylchgrawn Sefydliad Materion Cymreig. Yn anffodus nid yw'n bosib darllen yr erthygl ar y we ac mae'n rhaid talu £5 am gopi caled. Yn ffodus mae modd darllen rhannau o'r erthygl ar flog Peter Black AC. Er nad ydw i wedi darllen yr erthygl gyfan, dwi'n tueddu i gytuno â sylwadau'r awdur ynglyn a chynnwys blogiau Cymraeg eu hiaith o'u cymharu a blogiau Cymreig Saesneg eu hiaith, sef fod y rhai Cymraeg eu hiaith yn fwy gwleidyddol, neu'n gyffredinol yn trafod mwy ar wleidyddiaeth/pynciau llosg. Rhaid cymeryd i ystyriaeth ein sefyllfa ni fel siaradwyr Cymraeg a'r ffaith fod hyd yn oed y rhai lleiaf gwleidyddol ohonom yn gorfod brwydro'n ddyddiol bron er mwyn defnyddio'u hiaith a bod hyn yn mynd i lywio ein safbwyntiau.

[Diweddariad]

Dwi wedi derbyn copi electroneg ar ffurf PDF drwy e-bost. Os oes rhywun eisiau i mi ei anfon ymlaen atoch, anfonwch e-bost at rhyswynne [at] sgwranog [dot] com
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:28 pm

0 sylw:

Gadawa sylw