<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSFA i'r Aeleg

18.5.05

Er mai cam bach ydyw, mae gweld y gair 'CYMRU' ar grysau rhyngwladol ein timoedd pêl-droed a rygbi wedi bod yn beth digon cyfarwydd ers amser rwan. Hoffai rhai yn yr alban i weld 'ALBA' yn ymddangos ar eu crysau yno hefyd, ond nid felly Cymdeithas Pêl-droed y wlad. Ar ôl cysylltu gyda'r Gymdeithas gan ymgyrchwr a chyflwyno deiseb, cafodd yr ymateb swta canlynol:
"I am sorry to disappoint you, but I have to inform you that the SFA has no intention of introducing Gaelic in its signs and publications."

"We welcome support from all parts of the country, but it is not our intention to conduct our business in any language other than English, which almost everyone in this country - including yourself - understands."

Mwy ar Eurolang.

Arwyddwch y ddeisaeb ar-lein.
postiwyd gan Rhys Wynne, 5:08 pm

0 sylw:

Gadawa sylw