<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMoniar caredig yn prynnu crys neu 92

16.6.05

Bydd rhaid i mi gymeryd popeth câs dwi wedi ddweud am bobl Ynys Môn yn ôl, wedi i berchennog cwmni adeiladu dalu £13,000 am gasgliad o grysau pêl-droed i godi arian tuag at CPD Wrecsam.
O wefan y BBC
A builder is paying £13,000 for a unique collection of 92 signed soccer shirts with the proceeds going to help save Wrexham Football Club.

Beth sy'n gwneud hyn yn fwy anhygoel y nad yw'n gefnogwr Wrecsam, ond gan ei fod yn gefnogwr rygbi brwd mae'n sylweddoli bydd colli'r Cae Râs yn golygu dim mwy o gemau rygbi safon cyntaf yn y gogledd.
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:55 am

0 sylw:

Gadawa sylw