<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBrie o Gymru

13.6.05

Dwi ddim yn fentrus ofnadwy pan mae'n dod i gaws ond dwi'n hoff iawn o Brie. Gan fy mod yn ceisio peidio prynnu bwydydd o dramor, fy unig opsiwn oedd Brie o Wlad yr Haf sydd ar gael mewn archfarchnadoedd, hynny yw tan ddoe. Tra'n straffaglu trwy ganol Caerdydd pnawn ddoe yn chwilio am babell newydd, y peth diwethaf oeddwn angen ar ôl bolied o Gyri ym Marchnad Glan-yr-afon oedd cawr o ddyn yn myneddfa Duke Arcade yn gofyn os hoffem flasu caws o'i siop newydd sef Madame Fromage. Dwi'n rhagweld bydd Sarah yn gwario llawer iawn o'n harian yma, ond roeddwn yn falch o ddarganfod Perl Wen sef caws organig tebyg i Brie o Gymru.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:01 am

1 sylw:

Mmmm, Perl Wen yn hyfryd!
sylw gan Blogger Rhodri, 10:14 am  

Gadawa sylw