<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEich ôl-traed ecolegol

16.6.05

Yn feunyddiol bron dwi'n pryderu am yr effaith mae fy mhatrwm byw yn ei gael ar ein planed. Ar flog Dogfael mae dolen at Ecological Footprint Quiz. Cefais tipyn o fraw wrth weld fy nghanlyniadau, gan fy mod yn ystyried fy hun yn fwy Gwyrdd na llawer o gymdeithas yn gyffredinol, dyma fy nghanlyniad:

TOTAL FOOTPRINT 4.1 Global Hectaers

IN COMPARISON, THE AVERAGE ECOLOGICAL FOOTPRINT IN YOUR COUNTRY IS 5.3 GLOBAL HECTARES PER PERSON.

WORLDWIDE, THERE EXIST 1.8 BIOLOGICALLY PRODUCTIVE GLOBAL HECTARES PER PERSON.

IF EVERYONE LIVED LIKE YOU, WE WOULD NEED 2.3 PLANETS.

Dwi'n meddwl mai'r ffaith fy mod yn teithio i'm gwaith sydd bron i 20 milltir i ffwrdd ar ben fy hun sy'n broblem. Dwi eisioes wedi cofrestru ar Liftshare a Freewheelers heb ddim lwc, ac ar fin ceisio gwefan newydd o'r enw SEWTAcarshare.

Os ydych am wneud y prawf eich hun (dwi'n awgrymmu eich bod chi), mae'n werth cofio bod 1 milltir = 1.6 KM
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:54 am

0 sylw:

Gadawa sylw