<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDeddf Iaith, pa Ddeddf Iaith?

14.6.05

O wefan y BBC
Mae fel patai gwendid Deddf Iaith 1993 yn amlygu ei hun fwyfwy yn ddyddiol. Y diweddara yw anfodlonrwydd Adran Cyfryngau, Diwylliant a Chwaraeon y Llywodaraeth canolog i ddarparu ffurflenni Trwyddedu Cymraeg. Mae eu rhesymau fel rhywbeth fyddech yn ddisgwyl eu clywed yn dod o fedd yr Arglwydd Tonypandy:
Mewn datganiad, dywedodd Adran Diwylliant San Steffan eu bod "yn ystyried cynhyrchu ffurflenni Cymraeg" ond bod "problemau ymarferol ynglŷn â sut y gall pobl ddi-Gymraeg ddeall cais Cymraeg".

Chwarae teg i dafarnwyr fel John Les Tomos, sy'n cadw tafarn Y Dderwen yn Yr Hendre, ger Yr Wyddgrug, a thafarn cymunedol o Lanuwchlyn sy'n mynd i wrthod llenwi'r ffurflen uniaith Saesneg.
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:57 am

0 sylw:

Gadawa sylw