<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMicrosoft yn helpu llywodraeth Tseina i atal blogwyr

15.6.05

O flog Leighton Andrews
Pa mor isel all cwmni Microsoft suddo? Mae erthygl yn y Guardian am sut mae Microsoft wedi datblygu meddalwedd sy'n rhwystro blogwyr yn Tseina rhag defnyddio rhai geiriau penodol a fyddai'n creu embaras i'r llywodraeth gormesol yno.
Microsoft helps China to censor bloggers

....

The American company is helping censors remove "freedom" and "democracy" from the net in China with a software package that prevents bloggers from using these and other politically sensitive words on their websites.

.....

Users who try to include such terms in subject lines are warned: "This topic contains forbidden words. Please delete them."

Geiriau eraill sy'n cael eu gwahardd yw: E "communism", "socialism", "capitalism" "Taiwanese independence", "Tibet", "Dalai Lama", "Falun Gong", "terrorism" "massacre", "demonstration", "democracy", "Tiananmen". Ni chaiff hyd yn oed enw eu Arlywydd gael ei ddefnyddio, er mae'n iawn crybwyll Tony Blair.

Erthygl yn llawn yma.

Mae'n gwneud i mi deimlo'n flin fy mod yn postio hwn ar gyfrifiadur sydd wedi ei bweru gan Microsoft, er o leiaf dwi'n defnyddio Firefox i bori'r we.
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:22 am

0 sylw:

Gadawa sylw