<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddArolwg blogiau

10.6.05

Wedi derbyn e-bost heddiw gan foi o'r enw Mark Brady. Tua mis yn ôl roedd neges ar flog Sue Charman yn gofyn i flogwyr gymeryd rhan yn arolwg Mark Brady, sy'n fyfyriwr. Dyma'n fras yw disgrifiad yr arolwg.
My name is Mark Brady and I'm currently undertaking a PhD at the University of Essex. I'm interesting in blogging and how reputation spreads in the blogosphere. To that end, I've constructed this online questionnaire to gather a first wave of data. The questionnaire should take no more than 20 minutes, and you need to be a blogger to answer it. Please email the URL of the questionnaire to any other bloggers you know, or even post the URL on your own blog.

Dwi wedi cwbwlhau'r arolwg ac mae'n cymeryd llai na 5 munud mewn gwirionedd. Mae opsiwn gennych i fod yn ddi-enw, neu gallwch roi eich cyfeiriad e-bost os ydych yn fodlon cymeryd rhan mewn arolwg pellach.

Dyma ddolen at yr arlowg:
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:14 pm

0 sylw:

Gadawa sylw