<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBrodorion America'n dysgu Basgeg i'r Ffrancwyr

21.6.05

Stori fach ddiddorol oddi ar livejournal David Librik.

Mae'n sôn am erthygl ddarllenodd am lwythi y Mi'kmaq a Montagnais a ddaeth i gysylltiad gyda'r Ewropeaid cyntaf (honedig!) a gyrraeddodd gogledd America. Gan fod nifer fawr o'r morwyr o Wlad y Basg, dyma'r brodorion yn dysgu tipyn o iaith y Basg er mwyn cyfnewid nwyddau. Pan gyrraeddodd cenhadwyr o Ffrainc tua canrif yn ddiweddarach (y 1600'au) dyma'r brodorion yn dechrau siarad Basgeg gyda nhw gan dybio mai dyma oedd pob dyn gwyn yn ei siarad. Roedd y Ffrancwyr wedi synnu gyda'r iaith ryfedd hon a dyma nhw'n ei astudio'n fanwl, heb blincin sylwi mai iaith oedd yn cael ei siarad o fewn ffiniau eu gwlad eu hunain ydoedd. Lembo's.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:58 am

0 sylw:

Gadawa sylw