<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMwy cwl na T

9.5.05Os ydych chi fel fi'n poeni ym mle mae eich dillad yn cael eu gwneud neu yn bwysicach fyth o dan ba amodau mae nhw'n cael eu gwneud. Mae cefnogwr Wrecsam yn bartner mewn cwmni crysau-T o'r enw Coolerthanyou. Yn yr adran 'Quality' eu gwefan, mae'r gosodiad canlynol:

No Sweat

Being completely independent and not totally motivated by money, we get to make all our own decisions.

Company Policy #1: No sweatshops, not now, not ever. We currently have production facilities in North Wales and Dubai. Both are well run factories, with comfortable working conditions and a fair wage for the people who actually make the products.

With Coolerthanyou this is the way it will always be.

Mae'r crys-T uchod yn grys T arbennig ar gyfer CPD Wrecsam, ac am bob un caiff ei werthu bydd bydd £5 yn mynd tuag at y clwb.


Tagiau Technorati:
, , , , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:20 am

0 sylw:

Gadawa sylw