<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYr arolwg olaf dwi'n gaddo

4.5.05

Gyda'r etholiad yfory, a minnau wedi penderfynnu pa blaid dwi am bleidleisio dros cyn i Tony druan ddatgan y dyddiad does fawr o bwynt llenwi Political Survey 2005, ond yn wahanol i lawer o rai eraill mae hwn yn llawer mwy manwl ac yn cymharu eich safbwynt chi gyda:
Pleidleiswyr gwahanol bleidiau (gan gynnwys Plaid Cymru)
Pobl eraill o Gymru (neu pa bynnag ran o'r DG ydych yn byw/bwrw pleidlais)
Pobl sy'n darllen y gwahanol Papurau
Pobl o'r un oed a chi

Dyma ddetholion o'm canlyniadau:


Mae'r ddau dabl uchod yn awgrymmu bod pobl o rhwng 18 a 34 oed yn fwy asgell dde na'r boblogaeth yn gyffredinol (ymysg pobl a bleidleisiodd ar y wefan hon wrth gwrs)

Dyma fy nghanlyniadau i yn llawn
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:24 am

0 sylw:

Gadawa sylw