<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPlaid a'r SNP yn ennill ar Newsnight

26.4.05

Bu eitem ysgafn ar Newsnight neithiwr ble bu ymgeiswyr seneddol o 15 plaid gwahanol yn cymeryd rhan mewn 'speed dating' gyda aelodau o'r cyhoedd. Doedd yr ymgeiswyr ddim yn cael datgelu pa blaid yr oeddynt yn gynrychioli a cawsant eu sgorio ar sut oeddynt yn ymateb i gwestiynnau a ofynnwyd gan aelodau o'r cyhoedd yn Llundain mewn amryw o slotiau 3 munud. Roedd gofyn i bawb benderfynnu os fyddent yn pleidleisio dros yr unigolyn yn seiliedig ar eu atebion, ac ar y diwedd roedd y pleidleisiau'n cael eu adio i fyny. Ni ddaeth fel sioc felly i genedlaethlwr fel fi pan gyhoeddwyd y canlyniad

Llongyfarchiadau Mabon
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:20 pm

0 sylw:

Gadawa sylw