<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNeges ar y blog arall

29.4.05

Dyma neges (wel yr unig neges erioed) a adawyd ar fy mlog susnag Smiling under Buses

Hi Rhys,

My name is Hamish and I am currently studying a MA in journalism at Cardiff University.

I am writing an article looking at blogs and the influence they have over voters. I was wondering if you could comment on a few questions so that I can quote you. Unfortunately the article will not be published as it is an in-house assignment but may go on to the Internet at some stage.

Questions:


Do you think that blogs will influence votes in this general election?

Do you think, to be affective, blogs should be more candid such as Sandra Howard's Blog for the Conservatives or a little more formal such as Tony Blair's diary, answering questions from voters?

Which have been the most influential political blogs you have come across?

You can email me at: hamwalk@hotmail.com

Please note, I am Australian and don't speak Welsh.

Regards,

Hamish


Dwi'n cymeryd bod croeso i unrhywun arall gyfrannu, a dwi ddim yn siwr os allai gyfranu'n hun. Dwi yn darllen tipyn o flogiau gwleidyddol, ond maent fel arfer yn rhai sylwebol ac nid rhai gan wleidyddion (oni bai am un Seimon Thomas a'r rhai dwi wedi cyfeirio atynt eisioes yma.) Mae'n bechod nad yw dim un o'r ymgeiswyr yn fy etholaeth i yn cadw blog (wel hyd y gwyddwn ta beth).
Tydw i ddim yn ymwybodol o'r ddau flog mae Hamish yn cyfeirio at ac mae'n bur anhebygol y byddwn i eisiau darllen dim gan Tony Blair i ddweud y gwir. Hefyd dwi'n amau mai perspectif Prydeinig mae'r boi yma'n meddwl am, sy'n ddigon teg gan mai etholiad ar draws y DG yw hon, ond eto allai ond edrych arni mewn perspectif Cymreig. Ar ben hyn i gyd, er nad yw Plaid Cymru'n berffaith nhw sydd agosaf i fy naliadau gwleidyddol a chenedlaetholgar felly gallen hwn roi mul fel ymgeisydd a byddwn yn pleidleisio drosto.

Yn fy rhestr Bloglines mae na ambell blog gwleidyddol yn fy ffolderi 'Gwleidyddion/Gwleidyddiaeth', ac 'Iwerddon'
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:55 am

0 sylw:

Gadawa sylw