<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGorymdeithio yn Nhrefedigaethau Sbaen

21.7.05

O'r Belfast Telegraph, trwy Slugger O'Toole
Spanish fury at Twelfth parade

AN illegal Orange march in Benidorm has infuriated local residents and Spanish authorities.

The march took place on July 12 even though both Benidorm town hall and the provincial government in Alicante apparently banned it.

Now over a dozen organisers of the contentious event have been fined €6,000 each.

It was the fourth such march organised by Bryan and Catherine Sheeran, from Belfast, who have run the Ibrox Bar in Benidorm for three-and-a-half years.

Mae rhieni ffrind i mi wedi gwerthu eu tŷ yng Nghaerdydd ac wedi symud drosodd i Sbaen i fyw mewn rhyw ynys o Brydiendod. Mae newydd ddychwelyd oddi yno ac yn sôn am sut dreuliodd ei amser mewn tafarndai o'r enw the 'Blue Bird Bar' ayyb. Un peth yw symud i wlad poeth fel Sbaen a pheidio gwneud ymdrech i ddysgu'r iaith na chymeryd dim diddordeb mewn traddodiadau lleol, ond mae dod a'u casineb draw gyda nhw hefyd an anfaddeuol.

Ar ôl darllen y sylwadau ar Slugger, mai newydd wawrio arnai fod Sbaen yn wlad Gatholig hefyd. Wancars
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:50 am

0 sylw:

Gadawa sylw