<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBar CLONC

27.6.05

Yn wrth deithio drwy ardaloedd Y Rhath a Chathays yng Nghaerdydd, dwi'n teimlo'n genfigenus o'r hoff dai coffi trendi sydd yna, yn arbennig ar hyd Whichurch Road a Woodville Road. Dwi wedi meddwl ers amser bod bwlch yn y farchnad am rai tebyg yn ardal Treganna ac or diwedd mae yna un wedi agor a braf yw gweld fod ganddo enw Cymraeg a bod y fwydlen yn ddwieithog. Er mod i'n ymwydolol o Bar CLONC (gwefan yn cael ei hadeiladu) ers tua mis, doeddwn heb fod iddo nes dydd Gwener diwethaf. Cefais Caramel Slice bendigedig i gyd-fynd â fy nghoffi.

Ar y cownter oedd dau rifyn o gylchrawn newydd i mi o'r enw CFUK sef cylchrawn (neu litzine) am lenyddiaeth o Gymru, sy'n cael ei gyhoeddi gan Parthian. Does dim gwefan yn arbennig ar gyfer y cylchgawn eto (mond dau rifyn sydd wedi bod) logo aflwyddiannus Consrevative Future wedi ceisio defnyddio, sydd braidd yn anffodus. Ffocws y cylchgrawn yw llenyddiaeth Cymreig cyfrwng Saesneg ac roedd cynnwys y rhifyn cyntaf yn trafod hanas traddodiad ysgriffenu 'Urban' Cymreig gan sôn am lyfrau ac awduron o'r 80'au a'r 90'au nad oeddwn wedi clywed amdanynt or blaen.
Dyma rai awduron a theitlau:
Christopher Meredith - Shifts (1985)
Work, Sex & Rugby - Lewis Davies
Wales Half Welsh - Amrywiol (gol. John Williams)

Tagiau Technorati:postiwyd gan Rhys Wynne, 11:33 am

0 sylw:

Gadawa sylw