<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYn eisiau: Siaradwyr Cymraeg yn ardal Caerdydd ar gyfer Cynllun Pontio

2.10.09

Efallai bydd hwn o ddiddordeb i chi os ydych chi'n byw yng Nghaerdydd neu'r cyffiniau:

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg eisiau gwirfoddolwyr i ymweld â llu o’i dosbarthiadau er mwyn helpu dysgwyr i ymarfer eu Cymraeg ar eu taith i ddysgu’r iaith. Mae cynnal sgwrs â Chymry Cymraeg yn beth fuddiol iawn i ddysgwyr ac felly byddwn wir yn gwerthfawrogi eich help chi!

Dych chi’n gallu dewis faint o ddosbarthiadau dych chi’n ymweld â nhw. Gallwch ymweld ag un yn unig neu lan at 20. Does dim ots! Byddwch yn derbyn tâl o £20 bob tro dych chi’n gwneud hefyd a dim ond tua awr neu’n llai bydd y sesiynau yn para bob tro!

Os hoffech fod yn rhan o'r Cynllun Pontio cwblhewch yr holiadur a'i anfon yn ôl at Gwenllian Willis, Canolfan Cymraeg i Oedolion, Adran y Dyniaethau, Prifysgol Caerdydd, Colum Road, Caerdydd , CF10 3EU.

Gwenllian

Gwenllian Willis
Swyddog Dysgu Anffurfiol / Informal Learning Officer
Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg
Cardiff & the Vale of Glamorgan Welsh for Adults Centre
029 20 876 451
www.learnwelsh.co.uk
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:17 am

0 sylw:

Gadawa sylw