<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogiau 'newydd'.

31.8.09

Newydd i fi ta beth.

Dw i'n ceidio peidio ychwanegu mwy o flogiau at fy rhestr bloglines, achos mae'n amhosib dilyn popeth, ond dw i wedi ychwanegu'r canlynol yn ddiweddar:

Iaith a Thechnoleg
Young, Single, Multilingual - blog gan ŵr o'r Weriniaeth Siec sy'n byw yn Iwerddon ac yn gyfrifil am wefan Focal.ie

Pêl-droed
Pitch Invasion - erthyglau trylwyr ar byth sy'n mynd ymlaen ar ac oddi ar y cae gyda chlybiau'r MLS (UDA) a chynghreiriau Ewrop, ac hefyd round up o Ogledd America ac Ewrop.
TwoHundredPercent - eto, erthyglau manwl yn trafod pynciau llosg yn ymwneyd â phêl-droed yn Lloegr yn bennaf gyda llawer o sylw yn ael ei roi i'r adrannau is a non-league.

O'r Alban
Tocasaid - dyma'r blurb: A blog about and promoting whisky, politics, philosophy and Gaelic culture. A natural combination. Oes rhaid dweud mwy?

Cymru
WalesHome - datblygiad cyffrous i'r byd cyfryngau yng Nghymru bel mae nifer o gyfrannwyr gwahanol yn trafod gwleidyddiaeth yn bennaf.

Yn Gymraeg
Does dim lot o bethau newydd yn digwdd yn y byd blogio Cymraeg, ond dw i'n mynhau cofnodion diweddar Emma Rees yn adrodd hanes ei hymweliad â gogledd orllewin Cymru.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:54 am

1 sylw:

Diolch yn fawr i ti, Rhys. Mae'n bleser mawr gen i adrodd fy hanes. Mae o'n gwneud i mi hiraethu am Gymru!
sylw gan Blogger Emma Reese, 4:49 pm  

Gadawa sylw