<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMicroBEER Festival 2009: 1af ac 2ail o Awst, Caerdydd

27.7.09

Os na fydda i'n gorfod gweithio y dydd Sadwn hwn (mae mab y bos yn sâl gyda 'ffliw' ar hyn o bryd!) dw i'n gobeithio mynd i hwn.

Os ydych mewn band sy'n chwarae cerddoriaeth reit chilled a ddim wedi mynd i'r Eisteddfod eto, danfonwch e-bost gyda dolen at eich MySpace at Artisan Brewing Co.


MicroBEER Festival 2009

1st & 2nd August 2009

Artisan Brewing Co.in conjunction with the Kings Road Art Studios is pleased to announce the second follow-on MicroBEER Festival

Starting 10am Saturday (12noon Sun)

Market Stalls, Open Studios, Live Music, BBQ and specialty beers on tap.

Sunday is a little more relaxed with beer flowing, music throughout the day, home made chilli beef burgers from the BBQ.

Join us... entry is free


Labels: , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 4:58 pm

1 sylw:

Mae'n rhy ddrwg gallet ti ddim yn anfon rhwy o'r cyrfau inni. Mae cwrw micro-bracty o Gymru yn swnio da iawn.
sylw gan Blogger James, 3:35 pm  

Gadawa sylw