<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDigwyddiad 'Hacio'r Iaith' llai nai thair wythnos i ffwrdd.

10.1.10

Bydda i'n mynd i Aberystwyth ar y 30ain o'r mis hwn ar gyfer digwyddiad o'r enw Hacio'r Iaith (diolch i Carl am greu'r wefan, ac i Iestyn am y poster).

Mae hanner cynta'r diwrnod yn cymryd ffurf BarCamp, sef unconfrence, hynny yw math o gynhadledd cwbl anffurfiol ble mae croeso i unrhwy un ei fynychu ac hefyd, yn ddelfrydol, mae pawb yn cyfrannu ato. thema'r digwyddiad yw Y Gymraeg a Thechnoleg.

Fel dwedais i, mae croeso i unrhwyn fynychu (ac mae am ddim, diolch i noddwyr caredig), er dim ond lle i 30 o fobl sydd, ac mae 22 eisoes wedi dweud eu bod am ddod ar y wiki.

Oherwydd fformat y dydd, bydd pawb yno'n diddorol a dylanwadol, ond ymysg y mynychwyr bydd cyfle i hobnobio gyda:

-Pennaeth Golwg360
-Nifer o staff Canolfan Bedwyr (yn trafod eu prosiectau -gwaith a prosectau amser sbar)
-Unigolyn sy'n gweithio ar y BBC iPlayer

Mae cyfle i bawb wneud cyflwyniad hyd at 20 munud am bwnc perthnasol o'u dewis, a dw i'n ystyried y canlynol
-Wicipedia Cymraeg
-Cymraeg i Odeolion (e-ddysgu a rhywdwiethio cymdeithasol)
-Gwefannau mewn ieithoedd lleafrifol

Yn y prynhawn byddwn yn dilyn fformat HackDay (nau 'HacBnawn' o leia) lle byddwn yn ceisio creu rhywbeth yn defnyddio data agored. Dwi wedi bod yn dilyn dolenni delicious rhywun o'r enw Hyfforddwr. Mae wedi casglu rhai diddorol am fapio, ystadegau a visualizations. Sgynna i ddim syniad pwy ydy o neu hi, na sut i gysylltu â fo/hi, ond byddai'n gret ei weld/gweld yn Aber i roi help llaw.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 4:28 pm

0 sylw:

Gadawa sylw