<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\759291287\46blogName\75Gwenu+dan+Fysiau\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75BLUE\46layoutType\75CLASSIC\46searchRoot\75//gwenudanfysiau.blogspot.com/search\46blogLocale\75en_GB\46v\0752\46homepageUrl\75http://gwenudanfysiau.blogspot.com/\46vt\0752700208374448931121', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDw i wedi symud

14.1.13

Meddwl basai'n werth pwyntio allan mod i wedi symud i www.gwenu.com.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:35 p.m.

0 sylw:

Gadawa sylw